Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

Praktikos (kursinių darbų) ir baigiamųjų darbų temos pagrindinių studijų studentams:

 1. Tema: Metalo-organinių karkasų tyrimai elektronų paramagnetinio rezonanso metodais.

  Aprašymas:
  Pastaruoju metu ypatingai didelį mokslinės visuomenės dėmesį pritraukė metalo-organiniai karkasai (MOK). Šie naujo tipo kristaliniai junginiai pasižymi itin aukštu porėtumu, nesudėtinga gamyba bei patraukliomis, praktikoje taikomomis fizikinėmis savybėmis. Tokių MOK pavyzdžiai yra [A][M(HCOO)3] junginiai, kur [A]+ yra molekulinis katijonas, M2+ - dvivalentis pereinamųjų metalų jonas. Yra žinoma, kad šiuose perspektyviose medžiagose keičiantis temperatūrai vyksta tvarkos-netvarkos struktūrinis fazinis virsmas iš paraelektrinės į feroelektrinę fazę, tačiau šių virsmų tikslus mikroskopinis mechanizmas dar nėra atskleistas. Būtent šis darbas yra skirtas išanalizuoti tokių MOK junginių virsmų mechanizmą naudojant galingą fazinių virsmų tyrimų įrankį - elektronų paramagnetinio rezonanso (EPR) spektroskopiją. Darbe bus galima pasirinkti eksperimentinę (įvairūs nuolatinės veikos bei impulsiniai EPR eksperimentai) arba teorinę (spektrų modeliavimas, DFT skaičiavimai) EPR spektroskopijos pakraipą.

  Vadovas: dokt. Mantas Šimėnas (mantas.simenas@ff.vu.lt), NFTMC A317 kab.
 2. Tema: Feroelektrinių polimerų pagrindu sudarytų kompozitų dielektriniai tyrimai

  Aprašymas:
  Feroelektrikai yra medžiagos, kurios pasižymi savaimine elektrine poliarizacija, kurios kryptį galima keisti išoriniu elektriniu lauku. Kitaip tariant, jos "atsimena", kokiame lauke jos ankščiau buvo, taigi gali būti naudojamos elektrinėmis atmintims gaminti. Tokios medžiagos visada pasižymi ir pjezoelektrinėmis savybėmis, ir tai yra bene svarbiausias šios medžiagų klasės taikymas. Didžioji dalis feroelektrikų yra kristalai, kurie yra keiti. Yra nedaug feroelektrinių polimerų, tačiau jie turi savo trukumų. Jiems pašalinti neretai bandoma gaminti kompozitus - dviejų ar daugiau fazių (medžiagų) sistemą, kuri gali apjungti dviejų ar daugiau komponentų savybes. Šios temos tikslas yra būtent tokių polimerinių kompozitų tyrimas dielektrinės spektroskopijos metodu, siekiant aprašyti bei suprasti gaunamas elektrines savybes.

  Vadovas: doc. Maksim Ivanov (maksim.ivanov@ff.vu.lt) , NFTMC A320 kab.
 3. Tema: Faziniai virsmai BZT-BCT kietuosiuose tirpaluose.

  Aprašymas:
  xBaZr0.2Ti0.8O3-(1-x)Ba0.7Ca0.3TiO3 kietieji tirpalai pasižymi feroelektrinėmis savybėmis, kurios yra patrauklios pjezoelektriniams taikymams. Šie kietieji tirpalai yra perovskito struktūros. Tiek perovskito A, tiek B sritis užima skirtingų joninių radiusų izovalentiniai jonai. Dėl šios savybės gardelėje atsiranda vidiniai mechaniniai įtempimai, dėl kurių galima gauti didesnes makroskopines deformacijas prijungus išorinį elektrinį lauką. Keičiant BZT ir BCT santykį galima pasiekti morfotropinę fazių sandūrą, kurioje gali koegzistuoti dvi skirtingos gardelės struktūros. Darbo tikslas - plačiajuostės dielektrinės spektroskopijos metodais išsiaiškinti fazinių virsmų dinamiką skirtingos koncentracijos bandiniuose. Gautus rezultatus susieti su elektromechaninėmis savybėmis ir patikrinti ar kietasis tirpalas arčiausiai morfotropinės fazių sandūros turi geriausias savybes. Darbo metu gali tekti dirbti su įvairia įranga: Infraraudonųjų spindulių spektrometru, skaliariniais ir vektoriniais grandinių analizatoriais, feroelektrinių histerezių, pirosrovės, poslinkio matavimo įranga. Darbui atlikti reikalingos molekulinės fizikos, statistinės fizikos, kietojo kūno fizikos, elektrodinamikos žinios.

  Vadovas: dokt. Šarūnas Svirskas (sarunas.svirskas@ff.vu.lt), tel. 85 2234573, NFTMC B326 kab.
 4. Tema: Dielektrinės relaksacijos tyrimas metastabiliuose perovskituose

  Aprašymas:
  Stechiometrija turi didelės įtakos perovskitinių oksidų elektrinėms savybėms. Legiravimas skirtingų krūvių jonais yra vienas iš paprasčiausių būdų pažeisti stechiometrija. Dėl šios priežasties, kad kompensuoti perteklinį krūvį formuojasi vakansijos ir jų aglomeratai, jie gali medžiagoje tvarkytis. Tai suteikia unikalias savybes – medžiaga gali būti itin geras joninis laidininkas arba dielektrikas, priklausimai nuo koncentracijos ir vakansijų tvarkymosi. Norint įterpti tam tikrus jonus (pvz. Retųjų žemių metalus) į perovskito gardelę kartais reikia medžiagas sintetinti „egzotiškose“ atmosferose (pvz. Aukšto slėgio). Tokie perovskitai, kurių negalima susintetinti esant normaliam atmosferos slėgiui, vadinami metastabiliais. Šio darbo tikslas yra ištirti metastabilių perovskitų (BiMg0.5Ti0.5O3-LaMg0.5Ti0.5O3) esant skirtingoms priemaišų koncentracijoms dielektrinius spektrus. Iš šių spektrų, reikia išsiaiškinti vakansijų aglomeratų dinamiką ir dipoliniams stiklams būdingų savybių atsiradimą šiose medžiagose. Darbo metu gali tekti dirbti su įvairia įranga: Infraraudonųjų spindulių spektrometru, skaliariniais ir vektoriniais grandinių analizatoriais. Tyrimai bus atliekami plačiame temperatūrų ir dažnių intervale. Darbui atlikti reikalingos molekulinės fizikos, statistinės fizikos, kietojo kūno fizikos, elektrodinamikos žinios.

  Vadovas: dokt. Šarūnas Svirskas (sarunas.svirskas@ff.vu.lt), tel. (8 5) 2234573, NFTMC B326 kab.
 5. Tema: Bešvinių kietųjų tirpalų pjezoelektriniai tyrimai

  Aprašymas:
  Tyrimo objektas – natrio bismuto titanato (Na0.5Bi0.5TiO3 - NBT) pagrindu pagamintų keramikų elektromechaninių savybių tyrimas. NBT yra viena iš perspektyviausių bešvinių pjezokeramikų, tačiau NBT be priemaišų turi keletą nepageidaujamų savybių, kurias tikimasi eliminuoti įterpiant skirtingus jonus į gardelę ar maišant su kitomis medžiagomis. Viena iš priemaišų – kalio natrio niobatas (KxNa1-xNbO3 - KNN), kuri taip pat pasižymi geromis pjezoelektrinėmis savybėmis. Darbo tikslas – išsiaiškinti ar galima NBT-KNN pagrindu pagamintose keramikose padidinti pjezokoeficientus, panaikinti nepageidaujamą NBT laidumą ir padidinti depoliarizacijos temperatūrą. Darbui atlikti reikalingos molekulinės fizikos, statistinės fizikos, kietojo kūno fizikos, elektrodinamikos žinios.

  Vadovas: dokt. Šarūnas Svirskas (sarunas.svirskas@ff.vu.lt), tel. (8 5) 2234573, NFTMC B326 kab.
 6. Tema: LAMOX grupės kietųjų elektrolitų gamyba ir elektrinių savybių tyrimai.

  Aprašymas:
  Lantano molibdatų La2Mo2O9 (LMO) grupės junginiai (LAMOX grupė) pasižymi santykinai dideliu deguonies jonų laidumu ir gali būti naudojami kaip kietieji elektrolitai kietakūnėse kuro gardelėse ir įvairiuose elektrocheminiuose prietaisuose. 853 K temperatūroje LMO turi fazinį virsmą, kurio metu yra stebimas dviejų eilių laidumo šuolis iki keleto S/m bei žymus skvarbos ir dielektrinių nuostolių pakitimas. Praktiniu požiūriu yra aktualu žemesnėse temparatūrose išlaikyti užšaldytą aukštatemperatūrę fazę: tai bandoma pasiekti keičiant LMO cheminę sudėtį, dažniausiai dalį La pakeičiant kitu metalu. Tokiu pakeitimu gaunami junginiai sudaro LAMOX grupę. Pats darbas turėtų tarpdisciplininį pobūdį, nes studentui reiktų susipažinti su Sol-Gel junginių sintezės metodu ir dalyvauti junginiu gamybos procese. Taip pat Rentgeno difrakcijos būdu būtų tiriama junginių kristalinė sandara, todėl studentas bent minimaliai susipažintų su junginiu kristalinės sandaros tyrimo metodika, bei difraktogramų analizės būdais. Kadangi elektrinių savybių tyrimams bus gaminami keraminiai bandiniai, o keramikų mikrostruktūra būtų tiriama SEM, pagalba, tai tektų susipažinti ir su šiuo mikroskopijos metodu. Keramikų elektrinės savybės būtų tiriamos plačiajuostės pilnutinės varžos spektroskopijos pagalba ir pagrindinė studento užduotis būtų įsigilinti į šio tyrimo metodiką ir rezultatų analizės būdus. Pagrindiniai analizės būdai - ekvivalentinių grandinių sudarymas ir relaksacijos trukmių pasiskirstymo gavimas ir interpretavimas.

  Vadovas: doc. Edvardas Kazakevičius (edvardas.kazakevicius@ff.vu.lt) NFTMC B330 kab.
 7. Tema: YSZ skuoksnio auginimas PLD metodu

  Aprašymas:
  Itriu stabilizuotas cirkonio oksidas (YSZ) yra deguonies vakansijų kietasis elektrolitas. Ploni YSZ sluoksniai yra naudojami elektrocheminiams energijos generatoriams – kuro gardelėms, gaminti. Vienas iš būdų pagaminti aukštos kokybės plonus sluoksnius yra impulsinis lazerinis nusodinimas (PLD). Darbo tikslas – nustatyti technologines YSZ sluoksnių auginimo sąlygas PLD metodu. Norint šį tikslą pasiekti reikės pagaminti keramikinius YSZ taikinius, išbandyti įvairių sluoksnio auginimo parametrų rinkinius ir charakterizuoti pagamintą sluoksnį.

  Vadovas: doc. Tomas Šalkus (tomas.salkus@ff.vu.lt), NFTMC B330 kab.
 8. Tema: Memristorių tyrimas

  Aprašymas:
  Šiame darbe bus tiriami memristoriai – elektrocheminiai naujos kartos atminties elementai. Jų varžą galima keisti prijungus tam tikro dydžio įtampą. Varžos pasikeitimo mechanizmas kol kas nėra iki galo suprastas. Išskiriamos dvi memristoriaus būsenos: „įjungta“ ir „išjungta“, t.y. memristorių galima perjungti. Darbo tikslas – pagilinti žinias apie memristorių persijungimo efektą. Memristoriams tirti bus naudojama impedanso spektroskopija. Paruoštų prietaisų impedansas bus matuojamas bendraašėje linijoje dažnių diapazone nuo 10 Hz iki 1 GHz.

  Vadovas: doc. Tomas Šalkus (tomas.salkus@ff.vu.lt), NFTMC B330 kab.
 9. Tema: Paviršinių akustinių bangų akustooptinė sąveika YX-LiTaO3 kristaluose

  Aprašymas:
  Paviršinė akustinė banga sklisdama kristalo paviršiumi sukuria periodinį lūžio rodiklio kitimą. Krintanti šviesa į tokią sklindančią lūžio rodiklio gardelę difraguoja. Priklausomai nuo šviesos ir akustinės bangos sąveikos ilgio bei akustinės bangos dažnio galimi skirtingi difrakcijos tipai. Kai difragavusios šviesos poliarizacija pasikeičia atžvilgiu kritusios šviesos, turime anizotropinę difrakciją. YX-pjūvio ličio tantalato kristale gali sklisti paviršinė akustinė banga (PAB) ir nuotėkio paviršinė akustinė banga (NPAB). Šių bangų sąveika kristale su šviesa vyksta skirtingai. Darbo eigoje reikės susipažinti su šių paviršinių akustinių bangų žadinimu ir jų registravimu. Gauti šviesos difrakciją PAB ir NPAB YX-pjūvio ličio tantalate. Iš gautų rezultatų įvertinti akustinių bangų greitį, difrakcijos tipą, efektyvumą. Palyginti eksperimentinius rezultatus su teoriniais skaičiavimais.

  Vadovas: dr. Romualdas Rimeika (romualdas.rimeika@ff.vu.lt), NFTMC B309 kab.
 10. Tema: SEAMCAT paketo skaičiavimo galimybių praplėtimas ir taikymai radijo ryšio tinklų modeliavimui

  Aprašymas:
  SEAMCAT yra statistiniu Monte Karlo metodu veikiantis programinis paketas, naudojamas standartizacijos ir radijo ryšių reguliavimo tarnybose. Jis leidžia įvertinti radijo ryšio tinklų tarpusavio suderinamumo kriterijus bei optimizuoti ryšio kokybės rodiklius, remiantis radijo bangų sklidimo Žemės paviršiuje principais. Šio darbo tikslai yra: 1) SEAMCAT paketo, sukurto Java aplinkoje, integravimas su Python ir Matlab/Octave bibliotekomis. 2) Manhatano/Madrido tipo grido pritaikymas Lietuvos teritorijai statistiniuose Monte Karlo skaičiavimuose, naudojamuose SEAMCAT pakete.3) Statistinių radijo ryšio tinklo rodiklių (signalo lygio ir perduodamų duomenų spartos) tyrimas pasirinktoje vietovėje. Darbe bus reikalingos žinios iš programavimo ir algoritmų kūrimo Java, Python ir Matlab/Octave aplinkose. Darbas atliekamas bendradarbiaujant su Lietuvos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir Prancūzijos radijo dažnių tarnyba (ANFR).

  Vadovas: dr. Rimvydas Aleksiejūnas (rimvydas.aleksiejunas@ff.vu.lt) NFTMC A314 kab.
 11. Tema: Medžiagų atpažinimas terahercine spektroskopija

  Aprašymas:
  Terahercinė elektromagnetinė spinduliuotė (dažnių diapazonas nuo 100 GHz iki kelių terahercų) yra nejonizuojanti ir nėra pavojinga žmogaus sveikatai. Be to ji praeina per tam tikras medžiagas (pavyzdžiui popierius, sausas oras) praktiškai be sugerties, o tam tikros medžiagos turi charakteringas sugerties linijas šiame dažnių diapazone. Dėl to ji plačiai bandoma pritaikyti paslėptų daiktų aptikimui ir medžiagų cheminės sudėties nustatymui. Šio darbo tikslas ištirti galimybes aptikti įvairias paslėptas biologines ir organines medžiagas bei nustatyti šių medžiagų terahercines savybės. Tyrimai bus atliekami panaudojus terahercinį laikinės skyros spektrometrą.

  Vadovas dr. Jan Macutkevič, (jan.macutkevic@ff.vu.lt) NFTMC A319 kab.
 12. Tema: Deguonies jonams laidžių keramikų elektrinių savybių ir krūvininkų relaksacijos tyrimai

  Aprašymas:
  Perspektyviausia deguonies jonams laidžių fluorito struktūros keramikų (elektrolitų) taikymo sritis yra kietųjų kūnų oksidų kuro elementai (angl. Solid Oxide Fuel Cells). Šie įtaisai cheminę kuro energiją paverčia elektros energija su naudingumo koeficientu iki 70%. Nors fluorito struktūros deguonies jonams laidžių medžiagų elektrinės savybės pasaulyje yra plačiai tyrinėjamos, skirtingų autorių publikuoti rezultatai neleidžia vienareikšmiškai įvertinti elektrinių savybių ir keramikos paruošimo technologijos sąsajų. Darbo tikslas – iš skirtingo grūdėtumo miltelių pagaminti gadolinio oksidu legiruoto cerio oksido, bei itrio oksidu stabilizuoto cirkonio oksido keramikas ir ištirti jų elektrines savybes plačiame temperatūrų (iki 1000 K ir aukščiau) ir dažnių diapazone (nuo Hz iki GHz). Matavimo rezultatai bus analizuojami specialia kompiuterine programa, skirta nustatyti krūvininkų relaksacijos trukmių pasiskirstymą iš dažninių kompleksinės varžos priklausomybių.

  Vadovas: dr. Saulius Kazlauskas (saulius.kazlauskas@ff.vu.lt), NFTMC B307 kab.
 13. Tema: Išmanusis skirtuminis stiprintuvas

  Aprašymas:
  Išmanusis skirtuminis stiprintuvas yra skirtas žemųjų dažnių (iki 2 MHz) impedanso spektrometrui, naudojančiam 4 elektrodų matavimo metodiką. Reikėtų sukurti aukšto integracijos lygmens montažinę plokštę, stiprintuvą sumontuoti, suderinti ir išbandyti. Šio įrenginio principinės schema praktiškai jau yra- reikalingi tik nežymūs pakeitimai. Įrenginys būtų valdomas Raspberry Pi mikrokoppiuteriu.

  Vadovas: prof. Algimantas Kežionis (algimantas.kezionis@ff.vu.lt) NFTMC B308 kab.
 14. Tema: Grafinės sąsajos impedanso spektrometrui sukūrimas Python aplinkoje

  Aprašymas:
  Naudojant Lynux ir Phyton reikėtų sukurti grafinę sąsają impedanso spektrometrui, kuriame naudojama taip vadinamoji 2 elektrodų matavimo metodika. Iš grafinės sąsajos būtų valdomi impedanso spektrometro plokštė bei kompiuterinis oscilografas su signalų generatoriumi TiePie HS5; taip pat iš TiePie HS5 turi būti įvedami matavimo duomenys. Impedanso matavimo aplikacija Python aplinkoje, esant norimam dažniui ir užduotiems matuojamojo signalo bei impedanso spektrometro parametrams turi būti taip pat sukurta.

  Vadovas: prof. Algimantas Kežionis (algimantas.kezionis@ff.vu.lt) NFTMC B308 kab.
 15. Tema: Dvipolio tranzistoriaus bazės varžos rb‘b matavimo įtaiso konstravimas

  Aprašymas:
  Darbo metu studentui reikės susipažinti su dvipolio tranzistoriaus veikos fizikiniais pagrindais, išsiaiškinti darinio konstrukcijų ypatumus, bazės srities varžos rb‘b mažinimo ir jos įtakos mažinimo dažninėms savybėms sprendimų būdus, susipažinti su pagrindinių parametrų apibrėžtimis ir jų matavimų metodais. Semestro bėgyje studentas turės pagaminti įtaisą, kuriuo įvertins dvipolio tranzistoriaus bazės varžos rb‘b priklausomybę nuo tranzistoriaus veikos taško parinkimo.

  Vadovas: doc. Česlovas Pavasaris (ceslovas.pavasaris@ff.vu.lt), FF, 809 kab.
 16. Tema: Dvipolio tranzistoriaus bazės srovės stiprinimo ribinio dažnio fT matavimo įtaiso konstravimas

  Aprašymas:
  Darbo metu studentui reikės susipažinti su dvipolio tranzistoriaus veikos fizikiniais pagrindais, išsiaiškinti darinio konstrukcijų ypatumus, bazės srities varžos rb‘b mažinimo ir jos įtakos mažinimo dažninėms savybėms sprendimų būdus, susipažinti su pagrindinių parametrų apibrėžtimis ir jų matavimų metodais. Semestro bėgyje studentas turės pagaminti įtaisą, kuriuo įvertins dvipolio tranzistoriaus bazės srovės stiprinimo ribinio dažnio fT priklausomybių nuo tranzistoriaus veikos taško parinkimo.

  Vadovas: doc. Česlovas Pavasaris (ceslovas.pavasaris@ff.vu.lt), FF, 809 kab.
 17. Tema: Ilgabangių lazerinių diodų triukšmo charakteristikų tyrimai žemo dažnio srityje

  Aprašymas:
  Ilgabangiai lazeriniai diodai plačiai naudojami lidarų sistemose, medicinoje, priešgynybinėse sistemose, spektroskopijoje ir kitur. Gaminant įvairius elektroninius įtaisus, taip pat ir tokius lazerinius diodus, viena iš problemų yra triukšmų šaltinių bei triukšmų atsiradimo fizikinio mechanizmo išaiškinimas. Žemo dažnio triukšmo intensyvumas ir jo pobūdis yra susiję su puslaidininkinių darinių defektingumu – įvairios priemaišos ir defektai lemia didesnį triukšmą bei spartesnį charakteristikų blogėjimą. Fizikiniu požiūriu tiriant triukšmus gaunama papildomos informacijos apie reiškinius, vykstančius medžiagoje ir įvairiuose dariniuose, o tai leidžia įvertinti įtaiso kokybę ir prognozuoti veikimo trukmę. Praktiniu požiūriu įvertinamos sąlygos, kurios lemia įvairių elektroninių įtaisų jautrį, spartą, jų veikos stabilumą ir kitas charakteristikas, kurias dažniausiai ir nulemia žemadažniai triukšmai. Tiriant lazerinius diodus yra aktualūs šie klausimai: kurioje darinio vietoje atsiranda defektai, kaip jie veikia įtaiso charakteristikas ir kaip jie elgiasi įtaisui senėjant. Studentas privalo įvertinti ilgabangių daugiamodžių GaInAsSb lazerinių diodų spinduliuotės galios, voltamperines, optinių ir elektrinių triukšmų bei jų koreliacijos koeficiento charakteristikas esant įvairiai bandiniu tekančiai srovei, susieti triukšmų charakteristikas su bandinių patikimumu, gautiems rezultatams pritaikyti koreliacinės analizės metodą.

  Vadovas: dokt. Justinas Glemža (justinas.glemza@ff.vu.lt), NFTMC B331 kab.
 18. Tema: Šviesos diodų ir puslaidininkinių lazerių triukšminė spektroskopija

  Aprašymas:
  Šviesos diodai bei puslaidininkiniai lazeriai dėl savo kompaktiškumo, ekonomiškumo, patikimumo ir palyginti paprastos gamybos technologijos pastaruoju metu plačiai naudojami optinio ryšio, informacijos įrašymo ir atkūrimo sistemose, spektroskopijoje ir kitur. Didelis žemadažnis tiek elektrinis, tiek ir optinis triukšmas pablogina šviesos diodų ir puslaidininkinių lazerių moduliacijos charakteristikas bei jų taikymo galimybes. Tuo pačiu triukšmų matavimas yra neardomasis, spartesnis ir jautresnis nei ilgalaikiai nuolatinės srovės matavimai. Auginant įvairius tokius puslaidininkinius darinius, yra neišvengiama defektų, kurie blogina optoelektroninių įtaisų elektrines ir optines charakteristikas, didina nuotėkio sroves, lemia mažą efektyvumą ir spartina gedimą. Triukšmų galios spektrinių tankių dažninių ir temperatūrinių charakteristikų tyrimai yra labai svarbūs ir turi didelį pranašumą įvertinant naujų puslaidininkinių prietaisų kokybę ir patikimumą, o taip pat siekiant sumažinti triukšmų lygį tokiuose dariniuose. Studentas privalo ištirti skirtingos gamybos technologijos InGaAsP/InP infraraudonosios spinduliuotės lazerinių diodų bei didelės galios GaN šviesos diodų elektrinių ir optinių triukšmų dažnines priklausomybes esant įvairiai bandiniu tekančiai srovei, išsiaiškinti optinio ir elektrinio triukšmų dėsningumus, galimus triukšmų atsiradimo mechanizmus, susieti triukšmų charakteristikas su bandinių patikimumu bei atlikti šviesos bei lazerinių diodų optinių spektrų tyrimus.

  Vadovas: prof. Jonas Matukas (jonas.matukas@ff.vu.lt), NFTMC B331 kab.
 19. Tema: Radijo bangų sklidimo modelių derinimas 900 MHz ir 2000 MHz juostoms

  Aprašymas:
  ATDI programa ICS Telecom yra pasaulyje pripažintas įrankis radijo tinklo planavimui, spektro valdymui ir jo kontrolei. Juo naudojantis galima paskaičiuoti aprėpties zonas, sklidimo profilius, atlikti interferencijos analizę ir daugelį kitų užduočių. Šio darbo tikslai yra: 1) Įsisavinti ICS Telecom paketą. 2) Naudojantis ICS Telecom paketu bei RRT matuotojų atliktais matavimais, reikės išanalizuoti matavimo ir skaičiavimo rezultatus. 3) Atlikti skaičiavimo modelio korekcijas, siekiant kuo geresnio teorinių ir praktinių verčių sutapimo. Darbe bus reikalingos žinios iš elektromagnetinių bangų sklidimo. Darbas atliekamas, bendradarbiaujant su LR RRT.

  Vadovas: Linas Spraunius (RRT), konsultantas: Kęstutis Svirskas (kestutis.svirskas@ff.vu.lt), FF 313 kab.
 20. Tema: Apribojimų ir galutinio naudotojo teisių užtikrinimo stebėjimo sistemos skirtos Ryšių reguliavimo tarnybai analizė, metodinis pagrindimas, parinkimas ir praktinis taikymas

  Aprašymas:
  Stebėsenos (monitoringo) ir matavimo sistemų skirtų Nacionalinei reguliavimo institucijai (RRT) analizė, metodinis pagrindimas ir parinkimas, praktinis taikymas ir sukūrimas. Susije dokumentai: 1. 2015 m. lapkričio 25 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2120 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120) ir 2. 2016 m. birželio 6 d., Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) parengtas Tinklų neutralumo gairių projektas; reglamento išaiškinimas (http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/6075-draft-berec-guidelines-on-implementation-by-national-regulators-european-net-neutrality-rules). Pagal Reglamentą Nacionalinei reguliavimo institucijai (RRT) keliami reikalavimai nuolat ir atidžiai stebėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų (3 ir 5 straipsniai - interneto prieiga) skatinančių nuolatines galimybes be diskriminavimo naudotis prieiga prie interneto, kurios kokybės lygis atspindi technologinius pasiekimus. RRT domina tai įgalinantys atlikti įrankiai bei techninės priemonės, turint galvoje, kad tas priemones naudos RRT, atlikdama įvairius matavimus bei stebėseną.

  Vadovas: Linas Pakšys (RRT), konsultantas: Kęstutis Svirskas (kestutis.svirskas@ff.vu.lt), FF 313 kab.
 21. Tema: SEAMCAT paketo skaičiavimo galimybių praplėtimas ir taikymai radijo ryšio tinklų modeliavimui

  Aprašymas:
  SEAMCAT yra statistiniu Monte Karlo metodu veikiantis programinis paketas, naudojamas standartizacijos ir radijo ryšių reguliavimo tarnybose. Jis leidžia įvertinti radijo ryšio tinklų tarpusavio suderinamumo kriterijus bei optimizuoti ryšio kokybės rodiklius, remiantis radijo bangų sklidimo Žemės paviršiuje principais. Šio darbo tikslai yra: 1) SEAMCAT paketo, sukurto Java aplinkoje, integravimas su Python ir Matlab/Octave bibliotekomis. 2) Manhatano/Madrido tipo grido pritaikymas Lietuvos teritorijai statistiniuose Monte Karlo skaičiavimuose, naudojamuose SEAMCAT pakete. 3) Statistinių radijo ryšio tinklo rodiklių (signalo lygio ir perduodamų duomenų spartos) tyrimas pasirinktoje vietovėje. Darbe bus reikalingos žinios iš programavimo ir algoritmų kūrimo Java, Python ir Matlab/Octave aplinkose. Darbas atliekamas bendradarbiaujant su Lietuvos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir Prancūzijos radijo dažnių tarnyba (ANFR).

  Vadovas: dr. Rimvydas Aleksiejūnas (rimvydas.aleksiejunas@ff.vu.lt), NFTMC A314 kab.
 22. Tema: DVB-T SFN signalo tyrimas

  Aprašymas:
  DVB-T SFN yra pasaulyje paplitusi televizijos transliavimo technologija, kurią naudojant keli siųstuvai tuo pačiu metu, tuo pačiu dažnių kanalu siunčia tą patį signalą. DVB-T SFN leidžia kuo efektyviau išnaudoti dažnių kanalą bei padidinti aprėpties zoną. Šio darbo tikslai: 1) Susipažinti su DVB-T SFN transliacijos tinklu. 2) Išanalizuoti matavimo duomenų bazę, sudarytą iš LRTC darbuotojų atliktų signalo sklidimo matavimo įrašų, sugretinant juos su teoriniais matematinio modeliavimo rezultatais. 3) Pasirinktoje vietovėje realiomis sąlygomis išmatuoti DVB-T SFN signalo sklidimą. Darbe bus reikalingos žinios iš elektromagnetinių bangų sklidimo. Darbas atliekamas LRTC.

  Vadovas: Paulius Dapkevičius (LRTC), konsultantas - Kęstutis Svirskas (kestutis.svirskas@ff.vu.lt), FF313 kab.
 23. Tema: Pjezoelektriniai ir feroelektriniai tyrimai vakuuminėje sistemoje

  Aprašymas:
  Dėl savo unikalių savybių pjezoelektrinės ir feroelektrinės medžiagos yra įdomios mokslininkams ir inžinieriams. Feroelektrikai dėl savo aukštos santykinės dielektrinės skvarbos gali būti panaudojami, kaip didelės talpos kondensatoriai. Tai pat feroelektrikų spontaninė poliarizacija gali būti perjungiama išorinio lauko, o tai leidžia gaminti didelės spartos atminties elementus (FeRAM). Pjezoelektrikų panaudojimas yra dar platesnis. Savybė keisti matmenis dėl išorinio lauko ar generuoti lauką, kai medžiaga yra veikiama išorinės jėgos yra labai patraukli tiek pramonėje, tiek mokslinėje industrijoje. Šio darbo tikslas yra padėti surinkti vakuuminę aukštos įtampos matavimo sistemą ir išmatuoti 3 skirtingų KNBT (xKNbO3-(1-x)BaTiO3) kompozitų hizterezės kilpas ir pjezoelektrinius parametrus.

  Vadovas: dokt. Sergejus Balčiūnas (sergejus.balciunas@ff.vu.lt), NFTMC A320 kab.
 24. Tema: Radijo siųstuvo, skirto daiktų interneto ryšiui, projektavimas, konstravimas ir tyrimas

  Aprašymas:
  Šiuo metu atsiranda vis daugiau "išmanių" įrenginių, kurie gamintojų pristatomi kaip "daiktų interneto" dalyviai. Nors daiktų interneto radijo ryšys yra vystomas gana skirtingomis kryptimis skirtingų gamintojų ir nėra vieno bendro standarto, tačiau yra nusistovėjęs supratimas, kokios charakteristikos būdingos "daiktų interneto" radijo ryšiui. Daiktų interneto radijo ryšio įtaisai pasižymi mažu energijos suvartojimu, itin jautriu imtuvu ir maža duomenų perdavimo sparta. Šio darbo tikslas yra suprojektuoti iš baterijos maitinamą siųstuvą, suprojektuoti PCB anteną, pagaminti siųstuvo prototipą ir išmatuoti antenos charakteristikas, imtuvo jautrumą, ryšio nuotolį bei kitas įrenginio charakteristikas.

  Vadovas: doc. Vytautas Jonkus (vytautas.jonkus@ff.vu.lt), FF 202 kab.